Regulamin

Regulamin

Regulamin strony MojaZyciowaHistoria.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z MojaZyciowaHistoria.pl (w tym aplikacji umożliwiającej korzystanie z Serwisu) Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając użytkowanie MojaZyciowaHistoria.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin

2. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.

3. Użytkownik - osoba korzystająca z MojaZyciowaHistoria.pl, posiadająca Konto w Serwisie.

4. Usługa MojaZyciowaHistoria.pl Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, , umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych ( wpisów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu. Od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez MojaZyciowaHistoria.pl w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczania treści cyfrowych), MojaZyciowaHistoria.pl rozpoczyna świadczenie Usługi MojaZyciowaHistoria.pl

5. Serwis MojaZyciowaHistoria.pl , Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.

6. Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach MojaZyciowaHistoria.pl

III. USŁUGA

1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Usługi MojaZyciowaHistoria.pl są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można dodać dowolną liczbę wpisów

2. Założenie Konta i korzystanie z Usługi MojaZyciowaHistoria.pl jest całkowicie bezpłatne.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.

4. Użytkownik udziela MojaZyciowaHistoria.pl zgody na wykorzystywanie wpisów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą wpisy lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą.

5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść wpisów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści MojaZyciowaHistoria.pl grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a. niezakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

b. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy kont  lub innych poufnych danych,

d. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu MojaZyciowaHistoria.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

e. nieumieszczania w opisach słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania kont  reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

f. niezakładania kont, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego serwisu albo innej strony www.

8. MojaZyciowaHistoria.pl  zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania Serwisu MojaZyciowaHistoria.pl za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, przy czym zakres czasowy wyłączenia Serwisu nie przekroczy 30 godzin w skali miesiąca kalendarzowego.

b. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu MojaZyciowaHistoria.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto .

10. Wiarygodność treści w Serwisie MojaZyciowaHistoria.pl oraz same wpisy nie są kontrolowane przez MojaZyciowaHistoria.pl. MojaZyciowaHistoria.pl zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji wpisów przez Użytkowników.

11. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie MojaZyciowaHistoria.pl, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

12. MojaZyciowaHistoria.pl zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich kontach .

 13. Zapis pkt. 12 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną MojaZyciowaHistoria.pl przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 12 na wymienionych tam polach eksploatacji.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik umieszczając materiały w MojaZyciowaHistoria.pl oświadcza, iż:

a. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

c. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi MojaZyciowaHistoria.pl nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego koncie na MojaZyciowaHistoria.pl

3. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie MojaZyciowaHistoria.pl. W przypadku nieusunięcia ww. treści, MojaZyciowaHistoria.pl ma prawo do zablokowania konta w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia konta z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

4. Wypowiedzenie Usługi – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownik traci prawo do usunięcia swoich wpisów. Użytkownik może skasować wpisy przed usunięciem Konta z poziomu „Kokpitu”. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia konta. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu od umowy, MojaZyciowaHistoria.pl informuje że Użytkownik powinien samodzielnie skorzystać z mechanizmów usunięcia Konta.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu MojaZyciowaHistoria.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy .

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności (0,00zł) z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MojaZyciowaHistoria.pl został poinformowana o odstąpieniu od umowy.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI MojaZyciowaHistoria.pl

1. MojaZyciowaHistoria.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania treści wpisów w innych miejscach serwisów internetowych będących własnością MojaZyciowaHistoria.pl.

2. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego konto  zostaje zablokowane oraz może zostać skasowane bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto i wpisy  Użytkownika.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. MojaZyciowaHistoria.pl informuje, iż podczas korzystania z Portalu MojaZyciowaHistoria.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu MojaZyciowaHistoria.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,

b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,

c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym)

VIII. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem MojaZyciowaHistoria.pl.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną.

3. MojaZyciowaHistoria.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

IX. DANE OSOBOWE

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników , wyłącznie w celu realizacji Usługi jest MojaZyciowaHistoria.pl .

3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a. są one zgodne z prawdą,

b. – w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania Konta - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez MojaZyciowaHistoria.pl w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z do MojaZyciowaHistoria.pl

5. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z MojaZyciowaHistoria.pl.

X. UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi MojaZyciowaHistoria.pl (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MojaZyciowaHistoria.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez MojaZyciowaHistoria.pl za wyraźna zgoda Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez MojaZyciowaHistoria.pl w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.

XI. MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWA I SĄDOWA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Spory pomiędzy MojaZyciowaHistoria.pl a konsumentem (Użytkownikiem) dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XII. ZMIANY REGULAMINU

1. MojaZyciowaHistoria.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie MojaZyciowaHistoria.pl.